CFBTSK Systems

The Christian Foundation for the Blind in Thailand @ Songkhla

ใบสมัคร

ใบสมัครเข้ารับการศึกษา

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดสงขลา
1. ประวัติส่วนตัว
กรุณาระบุชื่อนักเรียน
กรุณาระบุนามสกุล
กรุณาเลือกวันที่เกิด
กรุณาเลือกเดือน
กรุณาระบุปี พ.ศ.
กรุณาระบุอายุ
กรุณาระบุข้อมูลในช่องนี้หรือใส่ - กรณีไม่มีข้อมูล
กรุณาระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
กรุณาระบุเชื้อชาติ
กรุณาระบุสัญชาติ
กรุณาระบุข้อมูลนับถือศาสนา
กรุณาระบุที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่
กรุณาระบุหมู่ที่
กรุณาระบุหมู่บ้านหรือใส่ - กรณีไม่มีข้อมูล
กรุณาระบุข้อมูลในช่องนี้หรือใส่ - กรณีไม่มีข้อมูล
กรุณาระบุข้อมูลในช่องนี้หรือใส่ - กรณีไม่มีข้อมูล
กรุณาระบุตำบล
กรุณาระบุอำเภอ
กรุณาระบุจังหวัด
กรุณาระบุรหัสไปรษณีย์
กรุณาระบุหมายเลขโทรศัพท์
กรุณาระบุข้อมูลบิดา
กรุณาระบุข้อมูลอาชีพ
กรุณาระบุข้อมูลมารดา
กรุณาระบุข้อมูลอาชีพ
กรุณาระบุข้อมูลผู้ปกครอง
กรุณาระบุข้อมูลอาชีพ
กรุณาระบุข้อมูลเกี่ยวข้องเป็น
2. ประวัติการศึกษา
กรุณาเลือกพื้นฐานการศึกษา
กรุณาระบุการศึกษาระดับชั้น
กรุณาเลือกประเภทสถานศึกษา
กรุณาระบุข้อมูลชื่อสถานศึกษา/ศูนย์การศึกษาพิเศษ
กรุณาระบุข้อมูลอำเภอ
กรุณาระบุข้อมูลจังหวัด
กรุณาระบุข้อมูลความสามารถอื่น ๆ หรือใส่ - กรณีไม่มีข้อมูล
3. ประวัติสุขภาพ
กรุณาระบุข้อมูลสุขภาพโดยทั่วไป
กรุณาระบุข้อมูลเคยป่วยเป็นโรคหรือใส่ - กรณีไม่มีข้อมูล
กรุณาเลือกสาเหตุ : ความพิการทางตา
กรุณาระบุข้อมูลกรณี ตาบอดภายหลัง : ระบุสาเหตุ
กรุณาระบุข้อมูลอายุ
กรุณาเลือกความสามารถ ทางการเห็น
กรุณาระบุข้อมูลกรณี นับนิ้วมือได้ : ระบุระยะ หรือใส่ - กรณีไม่มีข้อมูล
กรุณาระบุข้อมูลความพิการอื่น ๆ ที่นอกจากตาบอด หรือใส่ - กรณีไม่มีข้อมูล
กรุณาเลือกการฉีดวัคซีนป้องกันโรค : คอตีบ ไอกรน บาทะยัก
กรุณาระบุข้อมูลกรณี เคย : ระบุจำนวนครั้ง หรือใส่ - กรณีไม่เคย
กรุณาเลือกการฉีดวัคซีนป้องกันโรค : บีซีจี(วัณโรค)
กรุณาระบุข้อมูลกรณี เคย : ระบุจำนวนครั้ง หรือใส่ - กรณีไม่เคย
กรุณาเลือกการฉีดวัคซีนป้องกันโรค : โปลิโอ
กรุณาระบุข้อมูลกรณี เคย : ระบุจำนวนครั้ง หรือใส่ - กรณีไม่เคย
กรุณาเลือกการฉีดวัคซีนป้องกันโรค : ไทฟอยด์
กรุณาระบุข้อมูลกรณี เคย : ระบุจำนวนครั้ง หรือใส่ - กรณีไม่เคย
กรุณาเลือกข้อมูลสำหรับบุคคลในครอบครัวเคยป่วยเป็นหรือใส่ - กรณีไม่มีข้อมูล
กรุณาระบุข้อมูลในช่องนี้หรือใส่ - กรณีไม่มีข้อมูล
กรุณาระบุผู้ให้ข้อมูล
กรุณาเลือกสมัครเรียน